Celem Fundacji Motiwator jest:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz oświaty i edukacji, w szczególności w zakresie propagowania rozwoju gospodarki i nauki, oraz umiejętności miękkich;
 2. Inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości i równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w realizacji celów zawodowych;
 3. Propagowanie wykorzystania obecnie dostępnych technologii i systemów dla osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniem innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych polegającej m.in. na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej i udostępnianiu informacji o przysługujących tym grupom ułatwieniom’
 5. Działalność charytatywna.

Fundacja Motiwator realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, kształcenie ustawiczne i inne, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz wspierających przedsiębiorczość.
 2. Podnoszenie świadomości na temat przedsiębiorczości i osobistej efektywności, co przyczyni się do polepszenia statusu finansowego uczestników.
 3. Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą.
 4. Działalność charytatywną i prospołeczną na rzecz osób przedsiębiorczych i chętnych na rozpoczęcie własnej działalności.
 5. Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
 6. Działalność wydawniczą: wydawanie książek, kursów online i materiałów wspierających umiejętności miękkie i przedsiębiorczość.
 7. Działalność autorską: pisanie książek, kursów online i materiałów wspierających umiejętności miękkie i przedsiębiorczość.
 8. Prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych, działań marketingowych promujących cele statutowe Fundacji.
 9. Organizowanie konkursów, czy zbiórek które mają na celu pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 10. Promowanie wiedzy na temat umiejętności miękkich i przedsiębiorczości przez środki masowego przekazu (Internet, radio i telewizja) oraz przez spotkania, szkolenia, wydarzenia.
 11. Aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 12. Wspieranie i promowanie zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 13. Promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego.
 14. Promocję i organizację wolontariatu.
 15. Prace badawcze w zakresie celów statutowych Fundacji.
 16. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby.
 17. Współpracę z instytucjami państwowymi is społecznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.