Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika serwisu
społecznościowego jest Facebook Inc., który przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z
regulaminem obowiązującym użytkowników serwisu,
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jako użytkownika Strony na
Facebook’u jest Fundacja Motiwator, ul. Lema 32/52, 31-751 Kraków, KRS: 0000786404,
NIP: 6751704621, REGON: 383406981, adres poczty elektronicznej:
biuro@kobietawbiznesie.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO
(prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia z Panią/Panem
korespondencji i analizy statystyk Strony na Facebook’u oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie wynikającej z dodania komentarza w ramach
Strony na Facebook’u Administratora) w celu publikacji Pani/Pana komentarzy w ramach
Strony na Facebook’u,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące usługi
informatyczne i teleinformatyczne,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody, wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z
przepisów prawa lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz
przystąpił do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych wymaganego przez RODO; Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych i wycofania udzielonej zgody,
8) wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, jakie miało miejsce do czasu jej wycofania,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.